ความชอบธรรมของพระคริสต์

ความชอบธรรมของพระคริสต์

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาในเร็วๆ นี้ พระคัมภีร์เชื้อเชิญให้เราถ่อมใจลง อธิษฐาน แสวงหาพระพักตร์พระเจ้า และหันจากทางชั่วของเรา (ดู 2 พงศาวดาร 7:14) อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์บางคนกล่าวหาว่าเซเวนต์เดย์แอดเวนติสต์กำลังสอนหรือส่งเสริมลัทธิเคร่งศาสนา นั่นคือ ความชอบธรรมโดยการกระทำ แต่ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมจากความจริงได้ ในฐานะ Seventh-day Adventists เราเชื่อว่าความรอดผ่านพระคริสต์และพระคริสต์เท่านั้น!

เปาโลประกาศในเอเฟซัส 2:8-10 ว่าเราเป็นหนี้ทุกสิ่งต่อพระคริสต์:

 “เพราะว่าท่านรอดโดยพระคุณโดยความเชื่อ และมิใช่ตัวท่านเอง เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่การประพฤติ เกรงว่าใครจะอวดได้ เพราะเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราดำเนินตามนั้น” มีเพียงพระคุณของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์เท่านั้นที่ทำให้สิ่งนี้สำเร็จในเราเมื่อเรายอมรับเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ จากนั้น เมื่อเรายอมรับอำนาจที่มาพร้อมกับการทำให้ชอบธรรม พระคริสต์ก็เริ่มชำระเราให้บริสุทธิ์—เปลี่ยนเราให้เป็นภาพลักษณ์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เป็นความชอบธรรมของพระคริสต์ เมื่อเรารับพระเยซูเข้ามาในชีวิต การกลับใจใหม่ที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณอย่างน่าอัศจรรย์จะเกิดขึ้น และพระคริสต์เปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์ เพื่อที่เราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ บทบัญญัติสำหรับความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนี้อธิบายไว้ในข้อพระคัมภีร์ที่ทรงพลังที่สุดบทหนึ่ง 2 คร. 5:21—“เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างพระองค์ผู้ไม่มีบาปให้เป็นบาปแทนเรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในพระองค์” พระเจ้า พระบิดาทรงจัดเตรียมพระบุตรที่สมบูรณ์แบบของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา เพื่อให้เราสามารถรับเอาความชอบธรรมอันสมบูรณ์ของพระคริสต์ได้ นี่คือประสบการณ์ “บังเกิดใหม่” ที่พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 3:3 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่แล้ว ผู้นั้นจะไม่เห็นอาณาจักรของพระเจ้า” ประสบการณ์ที่เกิดใหม่นี้ทำให้เราเป็นคนใหม่ทั้งหมด ดังที่เราอ่านใน 2 คร. 5:17: “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด กลายเป็นสิ่งใหม่ไปหมดแล้ว”

 โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเราสารภาพบาปของเราและล้มลงที่เชิงกางเขน เราได้รับการชำระบาปของเราและถูกสร้างใหม่ตามพระฉายาของพระเจ้า

นี่คือความชอบธรรมที่ครอบคลุมทั้งหมดของพระเจ้า

เราได้รับความรอดโดยพระคุณและเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ—ทั้งหมดนี้โดยทางพระเยซูคริสต์! และเมื่อเรายอมรับพระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์ เราก็ติดตามพระองค์ด้วยการเชื่อและยอมรับความจริงอันสวยงามของพระองค์ที่เปิดเผยในหลักคำสอนของพระคัมภีร์—ทั้งหมดมีศูนย์กลางอยู่ที่พระองค์ ในทิตัส 2:5-6 เปาโลระบุว่า “ไม่ใช่โดยการประพฤติชอบธรรมที่เราได้กระทำไป แต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดโดยการชำระล้างของการเกิดใหม่และการทำให้ใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

 เขากล่าวต่อไปว่า “เมื่อได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์ เราควรจะเป็นทายาทตามความหวังแห่งชีวิตนิรันดร์ นี่เป็นคำกล่าวที่สัตย์ซื่อ และข้าพเจ้าต้องการให้ท่านยืนยันอยู่เสมอว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าควรระมัดระวังที่จะรักษาการดีไว้ (ข้อ 7-8) การกระทำที่ดีคือการสำแดงฤทธิ์เดชแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ของพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในเราเพื่อทำให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆ เราขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์เพื่อการชำระให้บริสุทธิ์ นั่นคือความชอบธรรมของพระคริสต์

วิญญาณแห่งคำพยากรณ์ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เราเกี่ยวกับความจริงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความชอบธรรมของพระคริสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือเล่มเล็กที่น่าอัศจรรย์อย่างSteps to Christ: “เราไม่มีความชอบธรรมในตัวเองที่จะตอบสนองการเรียกร้องของกฎหมายของพระเจ้า แต่พระคริสต์ทรงหลีกทางให้เรา . . . พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา และบัดนี้พระองค์ทรงรับเอาบาปของเราและประทานความชอบธรรมแก่เรา . . . ยิ่งไปกว่านั้น พระคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจ . . . คุณต้องรักษาความสัมพันธ์นี้กับพระคริสต์โดยความเชื่อและการยอมจำนนต่อพระองค์อย่างต่อเนื่อง และตราบเท่าที่คุณทำเช่นนี้ พระองค์จะทรงทำงานในคุณตามความประสงค์และทำตามความพอพระทัยของพระองค์ . . . ดังนั้นเราจึงไม่มีอะไรในตัวเองที่จะโอ้อวด . . . ความหวังเดียวของเราคือความชอบธรรมของพระคริสต์ที่ทรงตั้งขึ้นเพื่อเรา และในสิ่งนั้นที่กระทำโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่ทำงานในและผ่านเรา” (หน้า 62-63)

credit : สล็อตโรม่าเว็บตรง / สล็อตแท้ / สล็อตเว็บตรง